Boligpartner

Vi tilbyr et kommunalt boligsamarbeid

kommunalt samarbeid - hjerte.jpg
Elin Skramstad
Forfatter: Elin Skramstad
Sist endret: 25. januar 2024
Lesetid: ~16 min

Mange kommuner opplever et stadig større boligbehov det er utfordrende å løse. Vi i BoligPartner har både kompetanse og de riktige boligproduktene å tilby. Ved å samarbeide med oss, får din kommune realisert nye, husbankfinansierte boligprosjekter – på kommunale tomter – som innbyggerne har økonomi til å kjøpe.

Hvilke boligutfordringer har din kommune? Her trekker vi frem fem av utfordringene vi ofte opplever i møte med distriktskommuner.

  1. Skal din kommune bosette flere flyktninger i år enn dere i dag har ledige boliger til?
  2. Har din kommune innbyggere med behov for et helsehjelp, og som i dag bor i boliger langt unna helsetilbudet?
  3. Er det slik at snittalderen på kommunens innbyggere øker, og at flere eldre ønsker å bo i egen bolig lengst mulig?
  4. Mottar dere forespørsler og søknader om startlån/Husbankfinansiering, men mangler gode og egnede boligprosjekter å tilby?
  5. Ønsker dere tilflytting av nye innbyggere, men opplever at det ikke er nok tilgjengelige og attraktive boliger og leiligheter i kommunen?

Vi i BoligPartner bistår gjerne din kommune med å løse disse boligutfordringene. På lag med skogen utvikler og bygger vi attraktive boliger og bomiljø for alle.

Snakk med oss om vår kunnskap og kompetanse innenfor regulering, prosjektering, markedsføring, salg, oppføring og Husbankfinansiering.

Vellykket seminar om kommunalt boligsamarbeid

Boligutfordringene er store i mange kommuner. Nylig belyste BoligPartner hvordan et godt samarbeid mellom boligbransjen, kommunene og Husbanken kan skape raske løsninger på boligmangelen ute i distriktene. Les mer om boligseminaret, hvor hele 16 kommuner i Innlandet takket ja til å delta.

Les artikkelen her

Kontakt BoligPartner her

Ønsker du å vite mer om hvordan din kommune kan samarbeide med BoligPartner? Klikk på knappen under og fyll inn din informasjon i skjemaet som kommer frem. Så tar vi kontakt for en uforpliktende prat om mulighetene.

Dette er et seksmannsboligen Lyren. Her er hver leilighet på 50 kvm. Et godt eksempel på en flermannsbolig som kan godkjennes for finansiering via Husbanken.

Slik kan vi samarbeide

BoligPartner kan tegne, prosjektere, markedsføre, selge og bygge de boligene det er behov for. Gjennom et slikt samarbeid klarer vi i fellesskap å tilby boligkjøpere i alle aldre et tilbud om egnede boenheter på kommunale tomter.

Sammen løser vi dagens boligutfordringer, som i tillegg vil gi en positiv effekt på flere områder.

For oss oppleves dette som ivaretakelse av den sosiale dimensjonen innenfor bærekraftig boligbygging; vi sikrer kvalitative, miljøvennlige boliger for alle i et sosialt og godt bomiljø.

Målet med et slikt boligsamarbeid, er at vi i fellesskap kan gi en tilstrekkelig boligforsyning i volum og type enheter - både på kort og lang sikt. Samtidig som kommunen får rimeligere drift av helse- og omsorgstjenester, samt en bedre utnytting av helseressurser.

Husbanken gir lån til privatpersoner. Dette er logoen til Husbanken.

Husbankfinansiering og startlån for alle

BoligPartner kan dokumentere at boligen tilfredsstiller Husbankens krav til enten livsløpsstandard eller miljøvennlig bolig. Når boligen er godkjent fra Husbanken, betyr dette at kjøper kan søke Husbanken om godkjenning som lånetaker. Husbanken tilbyr en finansiering som er mer gunstig enn tradisjonell bankfinansiering.

Alle kan søke om lån fra Husbanken, uansett alder. Husbanken tilbyr inntil 85 prosent finansiering. Resterende 15 prosent må skaffes enten ved startlån via kommunen, egenkapital eller lån i annen bank. Et startlån kan også dekke hele kjøpesummen.

Husbankfinansiert bolig sikrer kundene svært lave renter, lang nedbetalingstid, mulighet for åtte års avdragsfrihet og inntil 20 års fastrente. 

Her finner du et utvalg av våre boliger. Alle disse boligene er innenfor kravene Husbanken stiller - for å kunne bli godkjente til Husbankfinansiering.

Boliger godkjent for Husbankfinansiering

Et eksempel på et kommunalt samarbeid

Da Gjemnes kommune i Møre og Romsdal fikk boligutfordringer, sto BoligPartner sin forhandler i området, Eiendom i Fokus AS , klare til å bistå. Nå har de inngått en samarbeidsavtale slik at kommunen når sine boligmål og Eiendom i Fokus kan bygge nye boliger med redusert risiko.

 -Gjemnes kommune har behov for mindre leiligheter godkjent for finansiering via Husbank. Det kan vi hjelpe dem med, forteller salgs- og markedssjef hos Eiendom i Fokus, Ole Anders Lund.

Den første leiligheten i en tomannsbolig er allerede solgt til kjøpere med finansiering via kommunen. Nå gleder partene seg til å samarbeide om utvikling, markedsføring, salg og oppføring av flere leiligheter og boliger i kommunen.

I avtalen kommer det tydelig frem hvem som har ansvaret for hva, og hvordan kostnader og utgifter skal fordeles mellom kommunen og Eiendom i Fokus.

Våre svar på din kommunes boligutfordringer

  1. Bosetting av flyktninger

Vi vet at mange kommuner ønsker å ta imot flere flyktninger enn det de per nå har ledige boliger å tilby. I løpet av 2023, skal det bosettes 35.000 ukrainske flyktninger i Norge. Disse er fordelt på kommunene i Norge . Flere kommuner annonserer derfor etter egnede tilvisningsleiligheter ute på det private markedet.

Ved å inngå et samarbeid med BoligPartner, kan vi raskt bistå med å bygge nye egnede boliger og leiligheter, gjerne med husbankfinansiering. Vi har ferdig prosjektere flermannsboliger, og kan raskt iverksette aktivitet på kommunens tomter.

Ukrainsk familie.jpg

Fra leie til eie med startlån

Det er vesentlig at kommuner i Norge har raske prosesser slik at man får en effektiv og tilstrekkelig mottakskapasitet av flyktningene. Ved å tilby beboere i kommunale boliger startlån, slik at de kan kjøpe sin egen bolig, får man enklere frigjort flere leieboliger til nye flyktninger eller andre husstander som har behov for bolig. Forutsetningen er at beboere som skal kjøpe egen bolig har tilstrekkelig inntekt slik at de kan betjene et lån med utgifter tilsvarende dagens husleie. Det er også en forutsetning av husstanden ikke får lån i vanlig bank. Her kan du lese mer fra Husbanken om startlån som virkemiddel slik at flere kan få hjelp til å eie egen bolig.

  1. Innbyggere med behov for et helsetilbud

Mange kommuner opplever at innbyggere med behov for et helsetilbud, blir boende i boliger som enten er uegnede, for store eller ligger langt unna de kommunale helsetilbudene. For å kunne tilby hjemmebasert omsorg, må derfor helsepersonell ofte kjøre langt for å besøke brukerne. Dette koster kommunene både tid og penger, samtidig som tilgang til nok helsepersonell er en stadig større utfordring.

Årsaken til at de eldre innbyggerne blir boende i sine hus, er ofte at det ikke finnes egnede boliger/leiligheter i riktig prisklasse nær det kommunale helsetilbudet.

Igjennom et samarbeid med BoligPartner, kan vi bistå med å få bygget de boligene som innbyggerne trenger. Boligene og leilighetene bør bygges på tomter nær kommunens helsetilbud. Ved å samle flere brukere i samme bygg/område, eksempelvis i flermannsboliger eller vår lavblokk , vil kommunens helsetilbud bli mer økonomisk og effektivt utnyttet.

Det er viktig å være bevisst på at markedsverdien på en eldre enebolig i distriktet kan oppleves lav i forhold til en ny leilighet sentralt. Derfor må vi velge økonomisk riktige boligprosjekter og synliggjøre faktiske bokostnader.

bor alene 1.jpg
  1. Eldre ønsker å bo hjemme lengst mulig

I 2030 vil det for første gang være flere eldre enn barn i Norge. Og i 2040 vil vi ha doblet antall innbyggere over 80 år. Les mer om dette her i Husbankens boligsosiale monitor . At stadig flere innbyggere trenger helsetjenester fremover, byr på flere utfordringer for kommunen. Det kan løses ved å bygge flere sykehjemsplasser, men bygge- og driftskostnadene er høye og det tar lang tid å slike prosjekter på plass.

Klarer en kommune å tilby flere egnede boliger og leiligheter nær kommunens helsetilbud, vil det helt klart være den beste løsningen.

Både bo- og livskvaliteten ønsker ofte når man kan flytte til en ny bolig/leilighet som har praktiske løsninger og mindre vedlikeholdsbehov. Da kan beboeren slippe alt av det praktiske arbeidet med for eksempel snømåking og plenklipping.

I tillegg har en ny bolig/leilighet lavere bokostnader per måned sammenliknet med en eldre bolig. (Les mer om hvorfor det er slik her)

Det er også sosialt bærekraftig for de eldre å få en større sosial omkrets der man bor. Dette er viktige faktorer som skaper trygghet i hverdagen og som motvirker ensomhet. Samtidig blir det økt aktivitet og handel når flere innbyggere flytter fra bygdene og nærmere tilbudene i sentrum. Når BoligPartner utvikler nye boligprosjekter, har vi alltid fokus på å skape gode bomiljøer - både inne og ute.

  1. Husbankfinansiering og tomt, men ingen boliger å bygge

Alle innbyggere har behov for et hjem tilpasset deres livssituasjon og økonomi. Vi ser ofte at kommunen har tomter til salgs, og kan også tilby startlån fra Husbanken. Men dette alene er ikke alltid nok for å løse dagens boligutfordringer. Det krever god veiledning, kompetanse og kunnskap for å prosjektere, markedsføre, selge og bygge boliger og leiligheter. Vi opplever at kommunene selv ikke har tilstrekkelig ressurser og kompetanse til dette. Da kan løsningen være et samarbeid med BoligPartner.

  1. Ledige eneboliger åpner boligmarkedet

Når de eldre velger å flytte ut av sine eneboliger for å kjøpe en sentrumsnær bolig eller leilighet, bidrar dette til et positivt boligmarked i kommunen. Det frigir hus til dem som ønsker seg større plass og egen hage.

Å ha attraktive eneboliger og leiligheter for salg i kommunen, er svært positivt med tanke på økt innflytting. Flere innbyggere skaper mer aktivitet i kommunen. Husene pusses opp, det blir økt varehandel, mer skatteinntekter og mer liv på de sosiale arenaene i kommunen. Slik skapes positive ringvirkninger videre ut til idrettslag, kulturarenaer og frivillige lag og foreninger.

barnefamilie.jpg

6 grunner til at en kommune bør kjøpe boliger for utleie

Hvordan skal en kommune klare å tilby nok aldersvennlige boliger som innbyggerne har råd til å bo i? Her er 6 gode grunner til hvorfor kommunalt kjøp av nye leiligheter for utleie er en smart løsning på utfordringen.

Her finner du grunnene

En bedre portefølgeforvaltning

Når er det mest ideelle tidspunktet å avhende en kommunal bolig? Og hvordan kan fortjenesten best reinvesteres i nye, energieffektive boliger? Vi tillater oss å presentere en modell som gir gode svar på disse viktige spørsmålene.

Se modellen her

Firemannsbolig ferdighus, modellen som vises her heter Ariel

Hvordan kjøpe nye boliger - utenfor anskaffelsesregelverket?

Alle offentlige aktører kan kjøpe eller leie bygninger som ennå ikke er oppført av private aktører, uten noen form for konkurranseutsetting. Her går vi nærmer inn på dette regelverket.

Les saken her

Når og hvordan bør kommunale boliger avhendes?

Livsløpet til en enebolig bygget i tre er rundt 60 år. Her ser vi på når i dette livsløpet det er mest hensiktsmessig å avhende boligen. Et viktig tema for alle kommuner, da det anslagsvis finnes 100.000 kommunale boliger i Norge.

Les saken her

Kontakt BoligPartner her

Ønsker du å vite mer om hvordan din kommune kan samarbeide med BoligPartner? Klikk på knappen under og fyll inn din informasjon i skjemaet som kommer frem. Så tar vi kontakt for en uforpliktende prat om mulighetene.