Boligpartner
Kveldsstemning fra to leiligheter i firemannsboligen Fern hvor mennesker sitter på terrasse og veranda og leser.

Slik jobber vi med våre bærekraftsmål

Her kan du lese mer om hvordan vi i BoligPartner konkret jobber med våre fem viktige bærekraftsmål. 

Vårt arbeid med bærekraft stammer fra et ønske om å ta ansvar og fra en erkjennelse av at vi også bidrar til klimagassutslipp. Derfor jobber vi kontinuerlig for å finne løsninger som er bedre for miljøet, og som er med på å redusere eller eliminere de negative påvirkningene. Både store ting, som at huset er bygget av klimavennlig tre - og små ting, som at den lille tomme pappesken på byggeplassen havner i riktig avfallscontainer.

Anstendig arbeid og økonomisk vekst

Baerekraft-bilde-1.jpg

FN om målet: Fremme varig, inkluderende og bærekraftig økonomisk vekst, full sysselsetting og anstendig arbeid for alle. 

 • Vi skal være en attraktiv og inkluderende arbeidsplass. 
 • Vi bruker lokale leverandører som gir lokal verdiskaping.
 • Vi benytter norske og nordiske leverandører.
 • Vi jobber aktivt med kompetanseutvikling, karrieremuligheter, lønn og belønning.
 • Vi setter HMS og sikkerhet høyt og har et godt system for å sikre tryggheten på våre byggeplasser.
 • Vi skal sikre at våre leveranser tilfredsstiller, og på mange områder også er bedre enn, de tekniske krav som til enhver tid stilles slik at våre bygg kan være en langsiktig og verdifull investering for våre kunder.

God helse

Baerekraft-bilde-2.jpg

FN om målet: Sikre god helse og fremme livskvalitet for alle, uansett alder.

 • Gjennom innovasjon og nytenking skal BoligPartner søke å finne nye, klimasmarte løsninger innen boligbygging.
 • Vi skal gjennom kontinuerlig utvikling søke flere og enda mer miljøvennlige løsninger med bruk av tre i våre bygg.
 • Vi skal delta i bransjesamarbeid som setter fokus på tre som råvare, og hvordan treressursen kan utnyttes og forvaltes på en god og bærekraftig måte.

Bærekraftige byer og samfunn

Baerekraft-bilde-3.jpg

FN om målet: Gjøre byer og bosettinger inkluderende, trygge, motstandsdyktige og bærekraftige. Innen 2030 sikre allmenn tilgang til tilfredsstillende og trygge boliger og grunnleggende tjenester til en overkommelig pris.

 • Vi skal fortsette å kun bygge i tre, og gjennom innovasjon og utvikling videreutvikle trehusbygging for stadig mer klimasmarte løsninger.
 • Vi skal kontinuerlig jobbe for at Trehusene, vår lavblokk bygget i tre, skal være et førstevalg foran lavblokker bygget i betong.
 • Vi skal bidra til å skape gode bomiljøer i alle deler av landet, gjennom bruk av naturlige råvarer, gode inneklimaløsninger, kvalitet i bygg, gode utomhusplaner og utvikling av fellesområder.
 • Gjennom vårt samarbeid med Skogselskapet vil vi fortelle barn og unge om hvor viktig det er å tenke bærekraftig og bruke skogens naturlige råvarer til bygging av hjem og hytter. 

Ansvarlig forbruk og produksjon

Baerekraft-bilde-4.jpg

FN om målet: Sikre bærekraftige forbruks- og produksjonsmønstre. Innen 2030 oppnå en bærekraftig forvaltning og effektiv bruk av naturressurser. Og det handler om kildesortering, avfallshåndtering og gjenbruk.

 • Vi skal ha god avfallshåndtering på byggeplassene våre og sikre mest mulig sortering av avfall. 
 • Vi benytter pre-cut i produksjonene av reisverk og panel til våre byggeprosjekter, og på den måten redusere avkapp og restmateriale på byggeplassen.
 • Vi skal tenke sirkulært og finne nye løsninger for bruk av restmateriale fra byggeplasser til bruk i andre produkter, og på den måten forlenge materialenes levetid.
 • Vi skal sette krav til våre underleverandører og jobbe mot en enda mer bærekraftig forretningsmodell.
 • Vi skal redusere utslipp fra transport gjennom økt elektrifisering

Stoppe klimaendringene

Baerekraft-bilde-5.jpg

FN om målet: Handle umiddelbart for å bekjempe klimaendringene og konsekvensene av dem. 

 • Gjennom vår bærekraftstrategi skal vi sette bærekraft på dagsordenen i hele selskapet, og jobbe kontinuerlig mot en mer bærekraftig forretningsmodell som både ivaretar de sosiale aspekter og de miljømessige aspektene av bærekraft.
 • Ved å bygge i tre, og utvikle stadig mer klimasmarte løsninger, er BoligPartner med på å bekjempe klimaendringene.
 • Gjennom solide byggeskikker, god arkitektur og bruk av tre som er et naturlig, fornybart materiale i våre bygg skaper vi varige bygg som fungerer som naturlige karbonlagre, der CO2 lagres i byggets treverk i hele byggets levetid.

Les mer om vår grønne visjon

I BoligPartner spiller vi på lag med skogen og naturen, og vi skal ta ansvar for de generasjonene som kommer etter oss. 

Les mer her