Boligpartner

Bygge hus i LNF-område

Har du lyst til å bygge nytt hus, men tomten du ønsker å bygge på er i et LNF-område? Da må du lese videre her.

Et LNF-område betyr at tomten er i et landbruks-, natur- og friluftsområde (LNF). En slik tomt kalles ofte for en råtomt, og den har da grønn farge i kommuneplanen. For at man skal kunne bygge hus på denne tomten, må man først få tomten til å bli et gult område, avsatt til boligformål, i kommuneplanen.

Hvis du har tilgang på en slik grønn råtomt i et LNF-område, gir den deg kun en potensiell mulighet for at du kan få bygge deg et nytt hus her.

Elin Skramstad
Forfatter: Elin Skramstad
Sist endret: 23. november 2023
Lesetid: ~6 min

Definisjon LNF-område

Et LNF-område er altså et område hvor det ikke er tillatt med annen bygge- og anleggsvirksomhet enn den som har direkte tilknytning til landbruk eller stedbunden næring. Det betyr ikke at det aldri kan bygges nye hus eller hytter her, men prosessen fra «grønt til gult» i kommuneplanen kan ta alt fra 1 til over 10 år.

Merk deg at mange ganger er det ikke ønskelig å forvandle dette området til boligformål, men heller bevare arealet som LNF-område. Målet er at man sikrer og opprettholder et levende landbruk hvor man tar vare på ressursene.

Jeg ønsker en prat om tomter og husbygging

Et illustrasjonsfoto for LNF-område.

Bygge bolig i LNF-område

Hvis man skal kunne bygge bolig på denne LNF-tomten i fremtiden, må man starte opp en prosess med å endre området fra «grønt til gult» Første stopp på denne reisen, er å melde inn et ønske om å få avsatt LNF-området til boligformål i forbindelse med rulleringen av kommuneplanen. Denne muligheten kommer vanligvis hvert fjerde år.

For å kunne lykkes med dette, er det viktig å kjenne til kommunens boligbehov, forstå de statlige og regionale planretningslinjene samt fremme de gode argumentene via trofast nettverksjobbing og rett politisk påvirkning. Dette er en tidkrevende og vanskelig prosess å gjøre alene.

For å lykkes med å endre LNF-område til boligformål, kan det være viktig å samarbeide med en erfaren og kompetanserik aktør. Hvis du ønsker en vurdering av en tomt i et LNF-område, kan du ta kontakt med oss i BoligPartner.

Dispensasjon i LNF-område

I et LNF-område kan det være mulig å få bygget et nytt hus som erstatningsbolig, hvis et hus må rives. Hvis du ønsker mer informasjon om dette, eller hvilke dispensasjoner det kan søkes om, oppfordrer vi deg til å ta kontakt med BoligPartner. Vi kan bistå deg med å se på mulighetene.

Å jobbe for at et LNF-område skal avsettes til boligformål, er utfordrende på mange plan. Ofte er dette svært kontroversielt og det kan være mange sterke interesser som jobber imot. Vi må derfor også kunne argumentere og svare opp innspill som kan komme fra eksempelvis velforeninger, nabolag, interesseorganisasjoner, offentlige etater m.fl.

Omregulering til LNF-område

Noen ganger kan man også oppleve det motsatte, altså en omregulering til friluftsformål eller LNF-område. Dette betyr at det innføres begrensninger i bolig – og hytteeieres muligheter til å gjøre endringer på eiendommene sine. Dette kan for eksempel forekomme for deg som har hytte i strandsonen. At et område gjøres til et LNF-område, betyr at du som grunneier ikke kan bygge på eller bygge om, uten om å søke dispensasjon fra byggeforbudet.  Det varierer fra kommune til kommune hvilke muligheter som gis i forbindelse med en slik dispensasjon, men prosessen er lang og mange får avslag på sine søknader.

KILDER: Plan og bygningsloven, Advokatforeningen via advokatenhjelperdeg.no, Wikipedia, Fylkesmannen. 

Erfaren aktør i boligbransjen

Klikk deg gjerne videre for å lese mer om hvem vi i BoligPartner er og hvilke kompetanse og erfaring vi har.

Les mer her