Boligpartner
Knut Moe og Mari Skjærstad.jpg Knut Moe (daglig leder i Trehusene) og Mari Skjærstad (administrerende direktør i BoligPartner)

23.05. 2022

Innlandet som bærebjelke i grønn boligbygging

«Klima og natur skal være en ramme rundt all politikk», sa statsministeren i fremleggelsen av Hurdalsplattformen. Likevel nøler regjeringen i arbeidet med å gjøre byggeindustrien mer bærekraftig.

En del av løsningen er å bygge mer i tre. Byggematerialer i tre kan erstatte utslippsintensive materialer, Co2 lagres i bygget gjennom hele byggets levetid, samtidig som nye trær kan vokse opp. Hele tømmerstokken benyttes, der de beste kvalitetene blir til byggematerialer. Treverk er et materiale som også er gjenvinnbart eller kan gå til energiformål som erstatning for fossil energi­.

Trehus er også god distriktspolitikk. For å sikre lønnsomhet må ofte store eiendomsutviklere som bygger i betong, satse i stor skala, noe som vanskeliggjør boligbygging i grisgrendte strøk – særlig nå som prisene på alle innsatsfaktorer øker. Med gode konsepter for trehus er ikke satsing i storstilt skala nødvendig for å sikre lønnsomhet.

Ambisjonene til regjeringen er store, og i Hurdalsplattformen konkretiserer Ap og Sp at de vil stille krav om at nye bygg og anlegg bygges med klimavennlige materialer og designes for lavt energibruk og gjenbruk.

BoligPartner applauderer målsettingene, og Innlandet bør raskt bli en sentral premissleverandør for en grønn utvikling. Her har vi skogen og kompetansen – og sammen med sentrale aktører som blant andre Glommen Mjøsen Skog og Moelven kan vi gjøre Innlandet til en spydspiss i arbeidet med bærekraftig boligutvikling.  

Regjeringen har varslet at det kommer en Boligmelding, tidligst i 2023. Men det er ingen grunn til å vente. Statsminister Støre kan med et pennestrøk allerede nå iverksette tre tiltak som sikrer bærekraftig boligbygging:

 

  1. Majoriteten av dagens reguleringsplaner er laget i en tid hvor blokker kun ble bygget i betong og hindrer derfor utviklingen av en bærekraftig byggeindustri. Treblokker krever noe høyere byggehøyder enn tilsvarende betongblokker, og må derfor søke dispensasjon fra høydebestemmelser i reguleringsplaner for lavblokker. Nå må norske myndigheter bidra til like konkurransevilkår gjennom varig dispensasjon.
  2. Norske myndigheter bør gjennomgå dagens anbudsreglement for å sikre at klima og bærekraft i enda større grad blir ivaretatt i anbudsprosessene, særlig knyttet til bygg- og boligutvikling. Det bør bli standard at tre som byggemateriale vurderes som et alternativ.
  3. Regjeringen bør bruke eksisterende virkemiddelapparat, eksempelvis Husbanken, til å gi insentiver til nybygg i distriktene og nybygg med dokumentert lave CO2-utslipp.

 Dersom regjeringen innfrir, skal vi bidra til at Innlandet blir en bærebjelke i arbeidet mot 2030-målene. Tar du ballen, Jonas?