Illustrasjon: Hems
Hodlekve, 6856 SOGNDAL

To attraktive hyttetomter, med storslagent utsyn!

Pris

kr 1 500 000,-

  • Boligtype
    Fritidstomt
  • Tomteareal
    620 m2
Neste visning

Etter avtale

Passer ikke oppsatt visning?

Avtal visning
Kontakt

Hodlekve
6856 SOGNDAL

Loading map...

Kort om eiendommen

Vi har to ledige byggjeklare tomter ved Hodlekvè Skisenter.

19/278 - LEDIG
19/279 - LEDIG

Vi har allereie rukke og ferdigstillle over 30 hytter og leilegheiter her i Hodlekvè som du kan få sjå nærare på, enten frå vegen eller ved at vi tek deg med inn. Alle hyttene vi har bygd i Hodlekve er frå hyttekatalogen til BoligPartner, og dei aller fleste er tilpassa etter den enkelte kundes ynskjer og behov. Vi koordinerar alle underleverandørar, tek oss av heile søknadsprosessen og hjelp til med å få plassert hytta optimalt på tomta.

På tomtene kan du til dømes byggje hyttemodellen Sletthø. Sjå link i menyen til høgre for meir informasjon.

Tomt:
Denne annonsa gjeld tomt med gnr/brn 19/278 og 19/279.
Tomtekostnad kr 1 400 000,-. Dokumentavgift av tomtepris kjem i tillegg (2,5%).

Innhold

Flott hyttetomt midt i Sogndal Skisenter Hodlekve. Fantastisk utsikt, med ski-in- og ski-out tilhøve til alpinbakken og flotte langrennsløyper nære tomta.

Beliggenhet

10 km frå Sogndal sentrum ligg Sogndal skisenter og Hodlekve. Området er kjend som ein snøsikker vinterdestinasjon der forholda ligg godt til rette for alle typar snøaktivitetar.

Sumarstid er området eit fantastisk utgangspunkt for sykkel og gåturar. Med tilrettelagd sykkelløype/park og mange merka turløyper er du sikra mange aktive val for alle aldersgrupper. Utover hausten kan ein hauste av det fjellet gir, slik som bærsanking, fiske- og jakt-turar.

10 min. køyring og du er i Sogndal sentrum med rikhaldig utval av butikkar, kaféar og restaurantar - og Sognefjorden, som er ypparleg til m.a. kajakkpadling.

Sogndal skisenter består per i dag av 5 skitrekk av varierande lengde og har i tillegg 2,5 km preparerte nedfartar og 10 km preparerte langrennsløyper. Hodlekve er kjendt for å vere eit av dei mest snørike områda i landet.

Parkering

Bilparkering på eiga tomt.

Adkomst

Hodlekve og hytteområdet ligg i Sogndalsdalen ved Rv5.

Overtakelse

Etter avtale med seljar.

Forbehold

Tomta blir solgt med byggjeklausul med Sognehus AS, forhandlar av BoligPartner.

Viktig informasjon

Salet vert regulert av Lov om avhending av fast eigedom. Eigedomen vert seld i den stand den var under synfaring, jf. avhendingslova § 3-9, "som den er". Dette avtalepunktet medfører at avhendingslova sine reglar om når eigedomen har mangel vert fråvike til ugunst for kjøpar.

Eigedomen har likevel mangel i følgjande tilfelle:
Når kjøpar ikkje har fått opplysningar om forhold ved eigedomen som seljar kjende eller måtte kjenne til, og som kjøpar hadde grunn til å rekne med å få. Dette gjeld likevel berre dersom ein kan gå ut frå at det har verka inn på avtalen at opplysningane ikkje vart gitt.
Når seljar har gitt urette opplysningar om eigedomen. Det same gjeld dersom eigedomen ikkje er i samsvar med opplysningar som er gitt i annonse, salsprospekt eller ved anna marknadsføring på vegne av seljar. Dette gjeld likevel berre dersom ein kan gå ut frå at opplysningane har verka inn på avtalen, og ikkje har vorte retta i tide.
Når eigedomen er i vesentleg dårlegare stand enn kjøpar hadde grunn til å rekne med ut frå kjøpesummen og forholda elles.
Når tomta har vesentleg mindre areal enn opplyst av seljar.


Heftelsar:
- Det er plikt for eigar å knyte seg til kommunalt anlegg for vass og avlaup til hytteområdet samt å dekkje alle kostnader i tilknytning til dette, herunder årlege avgifter. Eigar av eigedomen har åleine alt ansvar for anlegg for vass,- og avlaupp frå eigen eigedom til kommunalt anlegg.
- Det er plikt for eigar av eigedomen å kjøpe minimum to - 2 - årskort kvart år i alpinanlegget, Sogndal Skisenter Drift AS.
- Det er plikt for eigar av eigedomen å være medlem av hytteeierlaget, Hodlekve Sogndal Hytteeierlag (under stifting)
- Leverandør av straum, kabel og IKT anlegg har rett til
vederlagsfritt å anlegge og vedlikeholde leidningar, kabelanlegg på eigedomen samt ved behov å montere fordelingsskap for straum og telefoni/breiband, mot å sette areala i orden etterpå.
- Sognefjorden Utvikling AS, eller den som overtek fellesareal/-anlegg til drift og vedlikehold, har rett til vederlagsfritt å legge hoved-, side og stikkledninger for vass, kloakk, overvatn, kablar og trekkrøyr med tilhøyrande kummer, kabelskap og fordelerskap over og på eigedomen. Retten omfatter også rett til tilkomst mv. ifb. med arbeidene, under forutsetning av at arealene blir satt i orden etterpå.
- Sogndal kommune har 1. prioritets pant i eigedomen for krav mot eigar av eigedomen som følger av pkt. 1 og 2 ovanfor. Pantekravet kan ikkje overstige 45.000 kr.

Punkta som er nemnt ovanfor vil bli tinglyst som heftelse på tomtene i forbindelse ved overskøyting til kjøpar

Beskaffenhet/Tomtebeskrivelse

Faste kostnader ifm tomt:

-Pliktig medlemskap i hytteeigarlaget
-Kommunale avgifter og eigedomsskatt
-Minimum 2 årskort kvart år i Sogndal skisenter - Hodlekve sitt alpinanlegg
-Utgifter til vedlikehald og brøyting av veg vinter og sommar

Tomta er enkel å opparbeide, og kostnadane er estimert til kr 300 000,-.

Regulering

For tomtene er reguleringsplan for Hodlekve gjeldande. Eigedomen er regulert til fritidsføremål.

Ta kontakt med oss

Gå til salgskontor

Meld interesse

Jeg vil gjerne bli kontaktet og holdt oppdatert om dette prosjektet.