Stor flott tomt til sal i Vik

Følisvegen 20, 6893 VIK I SOGN

Pris

kr 550 000,-

Neste visning

Etter avtale

  • Pris kr 550 000,-
  • Boligtype Boligtomt
  • Eierform Selveier

Gå til salgskontor

Sognehus AS
6856 Sogndal
sogndal@boligpartner.no
Tlf: 917 90 817

Fasiliteter

Turterreng, Utsikt

Beliggenhet

Stor og flott tomt med fin beliggenhet i Vik.
Dette er ein eigedom som ligg flott plassert i Vik Kommune. Eigedommen har ein fin plassering i et veletablert område.

Adkomst

Fra Riksveg 13 tek du av og følgjer Elvegata oppover.
Kjøyr til det står skilta Tenålsvegen til venstre. Følg vegen til første kryss, og ta av til høgre inn på Følisvegen.
Rett opp bakken ligg tomta på venstre side.

Kort om eiendommen

Tomten ligg fint til i Vik, med plassering på oppsida av Følisvegen.
Tomten er stor og her har ein god plass rundt seg, tomta byrjar med svak helling som går over til brattare terreng.
Tomta liggjer på ein liten høgde, som gjer til at ein får utsikt mot Vik sentrum og sognefjorden frå tomta, betre utsikt til høgare ein kjem.

Dette er ein flott tomt, med tanke på størrelse, enkel tilkomst frå Følisvegen og nærheit til VA-anlegg.
Tomten er per i dag ein råtomt.

I Vik Sentrum finn ein både butikkar, apotek, vinmonopol, restaurantar, hotell og hurtigbåtforbindelse. Frå Vik tek det ca. 30 minuttar til Myrkdalen. Til Bergen tar det ca. 2 timar og 30 minutt å køyre frå Vik.

Beskaffenhet/Tomtebeskrivelse

Eigedommen blir solgt som den er og overtas av kjøpar slik den fremstår på visning, jf. avhendingsloven § 3-9. Dette inneber at selgjar fråskriv seg ansvar ut over det som følgjer av avhendingsloven §§ 3-7 og 3-8. For kjøpar betyr dette at eigedommen først har ein mangel dersom det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen og dette har verka inn på avtala, eller eiendommen er i vesentlig dårligere stand enn kjøpar hadde grunn til å rekne med ut fra kjøpesummen og forholda ellers.

Alle interessentar oppfordrast derfor til å sette seg godt inn samtlige opplysninger som kjem fram i salgsoppgåva då denne dannar grunnlaget for avtalen som inngås med selgjar. I tillegg oppfordrar me interessentar til å undersøke eiendommen nøye, gjerne saman med fagmann, forhøyre seg med kommunen. Forhald som er eller burde ha vore oppdaga på visning vil normalt ikkje vere ein mangel. Dette kan gjelde også der feilen ikkje er beskrevet i salgsoppgåva.

Forbehold

Tomta blir solgt med byggjeklausul med Sognehus AS, forhandlar av BoligPartner.

Viktig informasjon

Tomta er ikkje detaljregulert, men ligg i kommuneplanen som "framtidig bustadomrdåe" så her gjeld dei generelle føresegnene til arealdelen.

Vikjabygdi i gjeldande arealdel. Den aktuelle eigedomen ligg innanfor område B2.

I dei generelle føresegene til arealdelen står det at det er krav om reguleringsplan for område som er sett av til bygg og anlegg. Men med visse unntak. Sjå føresegn 2.1 under:

2.1 Bygningar og anlegg Sosi 1001
2.1.1 Fritak for reguleringskrav i eksisterande byggeområde
I heilt eller delvis utbygde område avsette til bygningar og anlegg etter §11-7,nr.1 kan det gjevast løyve til nye byggetiltak utan regulering, dersom nye bygg kan nytta seg av eksisterande infrastruktur og transportsystem. Omfang er avgrensa til 1 bustad/fritidsbustad og/eller og 200 m2 BRA.
Nye bygg skal innpassast i eksisterande struktur, og underordne seg eksisterande bygg når det gjeld høgde, volum og grad av utnytting, og skal knyte seg til eksisterande tekniske anlegg. Heimel: Pbl § 11-10.nr 1

Når det gjeld sjølve formålet for Bustader i føresegnen til Arealdelen gitt lite føringar anna enn:

2.2.3 Krav til biloppstillingsplassar.
Det skal vere 2 biloppstillingsplassar pr. bueining, og bilar må kunne snu på eigen grunn,
dersom ikkje anna vert fastsett i reguleringsplan Heimel: Pbl § 11-9 nr. 5

Elles er det PBL som gjeld.

Diverse

Dette prospektet er ment som en orientering om byggeprosjektet og er ikke bindende for den detaljerte utformingen av bebyggelsen. Alle opplysninger er derfor gitt med forbehold om at utbygger kan foreta mindre endringer hvis dette skulle vise seg nødvendig eller ønskelig. Illustrasjoner og plantegninger som er benyttet i prospektet kan avvike fra virkelig bygg. 1:100-tegninger og prosjektets beskrivelse går foran dette prospektet der det måtte være avvik.

Konsesjon

Ja.

Overtakelse

Etter avtale med seljar.

Følisvegen 20, 6893 VIK I SOGN

Loading map...
Les mer om nabolaget

Flere boliger fra Sognehus AS