1 Solgt! GEILO - Ny 1/2 av tomannsbolig med 3 soverom og sportsbod på solrik og sentrumsnær tomt på Vøllo.

Vøllovegen , 3580 GEILO

Neste visning

Etter avtale

  • Enheter i prosjektet 2
  • Bruksareal (BRA) 78 m2
  • Energimerking B
  • Soverom 3

Gå til salgskontor

Bygg Team AS
post@byggteam-gol.no
Tlf: 32 07 44 11

Eksterne lenker

Hjemmeside Bygg Team AS Hjemmeside BoligPartner

Fasiliteter

Gjesteparkering, Hage, Peis/Ildsted, Balansert ventilasjon, Turterreng, Sentralt

Beliggenhet

Tomt nr 4 i Vøllovegen ligger ca 3 km fra Geilo sentrum og 2 km fra NTG og Geilo Barne og Ungdomskole. Tomten har meget gode solforhold og ligger usjenert til. Det går en flott steinbelagt bekk gjennom boligfeltet. Se vedlagt reguleringskart.

Geilo er kjent for sine mange aktivitetsmuligheter både vinter og sommer. Spesielt kan det nevnes utallige alpinbakker, milevis med flotte preparerte skiløyper innover fjellet, lysløyper, fiske, klatring, merkede turstier, Geilo sommerpark, sykkelaktiviteter, riding, rafting, golf, tennis, bowling, kano og båtutleie, badeanlegg, badeplasser, sportsfiske, brevandring m.m.

For ytterligere informasjon se www.geilo.no og www.hol.kommune.no

Innhold

Tellus er en tradisjonell og fin tomannsbolig på et plan. Her får du en god og effektiv planløsning som passer for mange. 3 soverom gjør dette til en svært attraktiv bolig.

Leilighetene på 78 kvm inneholder en åpen kjøkken- stueløsning. Her er vinduene store, noe som gir mye lys og en fin kontakt med naturen utenfor. Det er romslig bad og tre soverom. Her får du også en koselig uteplass, som er noe tilbaketrukket. Det gjør at du får en lun og fin uteplass.

1. leilighet vil kunne ferdigstilles høst 2019. ( Se forbehold)

Standard

Standard og byggemåte:
Materialer leveres av BoligPartner jfr. spesifiseringen under Prosjekt i vedlagte leveransebeskrivelse fra BoligPartner.

Boligen bygges iht. ny teknisk forskrift (TEK17) hvor det stilles strengere krav til isolasjon, tetthet, ventilasjon, radonsikring, tilgjengelighet, rør- og elektrisk opplegg m.m.

I tillegg utføres brann- og lydskiller iht. gjeldende krav og forskrifter.

Leveranseomfang:
I tillegg til leveransen spesifisert i leveransebeskrivelse fra BoligPartner, besørger vi (Bygg Team AS) også for levering av tomt med infrastruktur, grunnarbeid, isolert og radonsikret betongplate på mark, bunnledninger (vann, avløp og strøm inkl. påkoblingsavgifter), stålpipe, ildsted, termostatstyrte varmekabler og overflater iht. vedlagte leveranseoversikt/romskjema.

Løs innredning som møbler, lamper, hvitevarer, panelovner og ildsted er ikke medregnet.

Dører og vinduer:
Innvendige dører er glatte hvitmalte dører, med hvitmalte karmer, utforinger og listverk.

Boligene leveres 3-lags vinduer med superenergiglass med argongass fra Norgesvinduet. Vinduene er barne- og tyverisikre. Vindu og karm leveres hvitmalt. Utforinger leveres hvitfoliert.

Overflater og ustyr:
Se vedlagte leveranseoversikt/romskjema for overflater og utstyr.

Oppvarming og ildsted:
Det er beregnet varmekabler i gulv jfr. Leveranseoversikt, samt pipe og ildsted.

Valgmuligheter:
Ved kontraktsmøte vil det bli gjennomgått hvilke type endringer som kjøper har anledning til å få levert.

Alle tilleggs- og endringsleveranser skal utføres av Bygg Team og skal skriftlig avtales hvor eventuelt endring i pris fremgår.

Ventilasjon:
Det leveres separate ventilasjonsanlegg til hver bolig. Det er balansert ventilasjonsanlegg med høyeffektiv varmegjenvinning.

Rørleggerleveranse:
Rørleggerleveransen består av bunnledninger, opplegg for vann og avløp med utlufting og sanitærutstyr som nevnt i leveranseoversikt/romskjema. Røropplegg i brann- og lydskiller leveres i brannhemmende rør.

Elektrisk opplegg:
Det legges opp til skjult elektrisk anlegg med brytere og kontakter i hvit utførelse, og med antall punkt
iht. elektrostandarden NEK 400 – 2014.

Imidlertid må det elektriske opplegget legges åpent på brann- og lydskiller iht. forskrift.

Brannsikring:
Det leveres seriekoblede brannvarslere og pulverapparat i Boligene.

Vei, vann og avløp:
Offentlig vei, vann og avløp.

Tomt/uteplass og biloppstillingsplass:
Det er felles selveiertomt med stipulert tomteareal på 1,5 kvm.

Endelig tomteareal og matrikkelnummer oppgis så snart tomten er fradelt.

Det vil bli opparbeidet adkomstvei og biloppstillingsplasser, tomten blir utgravd og nødvendig oppfylt iht. ByggTeams vurdering. Det må forventes noe skjæring/fyllinger på tomten.

Deler deler av tomten vil fortsatt være naturtomt. Adkomstvei, biloppstillingsplass og gangsti blir gruset. Ellers noe utlagt matjord som tilsåes på berørt areal rundt bygget. Det må forventes noe ettersåing og raking.

Ytterligere opparbeidelse av tomten som eventuell ytterligere fylling, beplantning, steinmurer, asfaltering m.m. inngår ikke i leveransen, men kan leveres som tilvalg.

Tomten bestyres av sameiet iht. vedtektene.

Regulering:
Boligen er regulert til boligformål, med boplikt

Reguleringsplan for Vøllo er gjeldende for området.

Reguleringsplan med kart og bestemmelser kan lastes ned fra kommunens hjemmeside, eller utleveres av oss.

Overtakelse:
Forventet byggetid er ca. 7 - 9 måneder etter oppstart av byggearbeidene, avhengig av oppstartstidspunktet.

Nærmere angivelse av overtagelsestidspunktet vil bli gitt i kjøpekontrakt.

Selger/utbygger forbeholder seg retten til å kunne kreve tidligere overtagelse enn avtalt i kontrakt.

Eiendommen skal overleveres i byggerengjort stand (fjernet materialrester).

Sameie:
Sameiet blir organisert som et eierseksjonsameie iht. Eierseksjonsloven av 23. mai 1997.

Sameiet blir stiftet ved igangsetting, og første sameiermøte blir avholdt når boligene ferdigstilles.

Ved første sameiermøte velges formann og kasserer. Videre vil det bli drøftet hvilke tjenester som skal inngå i fellesutgiften.

Som kjøper av bolig/seksjon er man automatisk medlem i sameiet, og må forholde seg til sameiets vedtekter som følger vedlagt. Sameiet avholder årlig sameiermøte hvor det fremlegges regnskap og budsjett. Budsjett og regnskap utarbeides etter første sameiermøte.

Styret har ansvar får å drive sameiet forsvarlig etter de retningslinjer sameiermøte fastsetter. Hver bolig/seksjon har en stemme.

Felleskostnadene blir fastsatt av sameiet. Normalt dekker fellesutgiften felles vedlikehold av tomten og byggene utvendig, brøyting og grusing, beplantning, felles forsikring etc. Eierne/beboerne avgjør hvilke tjenester som skal inngå i fellesutgiften. Det gjøres oppmerksom på at fellesutgiften kan variere over tid, avhengig av vedtak i sameiet.

Kjøper er forpliktet til å betale sin andel av eierseksjonssameiets felleskostnader.
Selger forplikter seg til å betale løpende fastsatte felleskostnader på evt. usolgte enheter.

Fellesutgiften fordeles iht. eierbrøken for boligene/seksjonene, som er 1/2 for hver bolig.

Hver leilighet/bolig blir tildelt endelig registerbetegnelse med eget seksjonsnummer og endelig adresse. Det tas forbehold om endringer i seksjonsnummer.

Økonomi:
For priser se vedlagte prisliste.
Prisene er gjenstand for prisstigning frem til den 15. i måneden trearbeidene påbegynnes, iht. SSB byggekostnadsindeks for boliger i tre i alt.

Det er faste priser ved salg av prosjekterte boliger, og derav "førstemann til mølla" prinsippet. Det blir ikke gjennomført budrunde ved slike salg.

Omkostninger
Det er lave omkostninger ved kjøp av nyoppført bolig.
Det betales dokumentavgift til staten på 2,5 % kun av andel tomteverdi.
Tinglysningsgebyr for skjøte kr. 525,-. I tillegg kommer kr. 525,- for hver pantobligasjon som skal tinglyses, samt kr 230,- i grunnbokutskrift. Leilighetene indeksreguleres fra indeks einebustad i alt med 189,4 - 15.08.2018.

Betalingsbetingelser
10% av kontraktsinngåelse
23% av kjøpesum når byggearbeidene settes i gang
33% av kjøpesum ved «tett bygg»
34% resterende del av kjøpesum ved overtagelse.

Kontantbeløpet ved kontraktsinngåelse er å regne som forskudd. Forskuddsbeløpet skal betales uten forbehold av noe slag. Kjøper kan ikke på noen måte disponere over beløpet etter innbetaling. Forskuddsbeløpet disponeres av selger fra det tidspunkt beløpet er innbetalt og renter på beløpet tilfaller selger. Det kan ikke tas pant i kjøpt eiendom på forskuddsbeløpet.
Selger/utbygger stiller bankgarantier ovenfor kjøper iht. Bustadoppføringslova.

Selger/utbygger engasjerer megler eller advokat til å forestå det økonomiske oppgjøret mellom kjøper og selger/utbygger (klientkonto), samt til å forestå overskjøting av boligene/seksjonene.

Tilkoblingsavgifter
Alle tilkoblingskostnader til vei, vann, avløp og strøm er innberegnet i prisen.
Eventuell tilkobling av Internett/breiband, telefon må besørges og betales av kjøper. Videre må kjøper dekke eventuelle innbetalinger til velforeningen i feltet, for opparbeidelse av leikeplasser, postkassestativ etc.

Ligningsverdi
Boligenes ligningsverdi er foreløpig ikke etablert. Normalt settes ligningsverdien til ca. 30 % av boligens markedsverdi.

Faste kostnader
Kjøper må påregne utgifter til kommunale avgifter, forsikring, strømforbruk, vedlikehold, brøyting og grusing, felleskostnader til sameiet m.m.

Heftelser:
For heftelser og servitutter som er tinglyst på eiendommen, vises til grunnboksutskrift. Interessentene må selv undersøke underliggende dokumenter som synes å være av interesse.

Eventuelle pantobligasjoner blir slettet ved overskjøting av boligen/seksjon til kjøper.

Kjøper aksepterer at det på eiendommen kan påheftes servitutter/erklæringer som måtte bli påkrevd av offentlig myndighet, deriblant erklæringer som regulerer drift og vedlikehold av fellesområder i feltet samt energi og røranlegg. Kontakt oss for ytterligere informasjon.

Det gjøres oppmerksom på at sameiet har legalpant (lovbestemt pant) i seksjon tilsvarende folketrygdens grunnbeløp for felleskostnader og andre krav som skriver seg fra sameieforholdet.

Lovverk og forskrifter:
Boligen oppføres iht. Plan- og Bygningsloven og ny teknisk forskrift hvor det er strengere krav til tetthet, rørlegger, elektrisk opplegg, ventilasjon, isolasjon og tilgjengelighetskrav.

Salget og kontrakten gjennomføres med basis i Bustadoppføringslova av 13. juni 1997 ved forbrukerkjøp. Selger stiller Bankgarantier til kjøper iht. Bustadoppføringslova.

Ved kjøp som ledd i næring, reguleres salgene og kontraktene av Avhendingslova av 3. juli 1992

Selgers/utbyggers forbehold:
Selger/utbygger tar følgende forbehold om:
- å kunne justere prisen på usolgte enheter.
- å kunne kreve tidligere overtagelsen enn avtalt i kontrakt.
- å ferdigstille utomhusareal når det er hensiktsmessig, dog senest 12 mnd. etter overlevering av siste boenhet.

Avbestilling:
Kjøp etter bustadoppføringslova innebærer en avbestillingsrett for kjøper. Dersom denne retten benyttes vil kjøper bli holdt ansvarlig for selgers merkostnader og tap som følge av avbestillingen. Kontakt oss for nærmere informasjon om avbestilling.

Bestilte endrings- og tilleggsarbeider skal allikevel betales i slike tilfeller i sin helhet.

Kjøpers undersøkelsesplikt:
Kjøper har selv ansvaret for å sette seg inn i prosjektbeskrivelse med vedlegg, reguleringsplaner, leveransebeskrivelse og annen dokumentasjon som kjøper har fått tilgang til. Kjøper har ingen rett til å reklamere på grunnlag av forhold som kjøper er blitt gjort oppmerksom på, eller som kjøper på tross av denne oppfordring har unnlatt å sette seg inn i. Kjøper oppfordres til å ta kontakt med selger/utbygger dersom noe er uklart, og det presiseres at det er viktig at slike avklaringer finner sted før bindende avtale om kjøp av bolig inngås.

Diverse:
Kjøper gjøres oppmerksom på at alle skisser, frihånds- og oversiktstegninger i perspektiv, illustrasjoner, 3D plan, annonser, bilder og planer er foreløpige og utformet for å illustrere prosjektet, og avvik må forventes.

Dette materialet vil også inneholde detaljer – eksempelvis beplantning, innredning, møbler, tekst og andre ting – som ikke inngår i den ferdige leveransen, og er ikke å anse som en del av avtalevilkårene for kjøpet. Slike avvik kan ikke påberopes som mangel fra kjøpers side.

Beskrivelser (tekst) i prospekt, leveranseoversikt/romskjema og BoligPartners leveransebeskrivelse angir hvilken teknisk standard prosjektet leveres med, samt foreløpig angi hva komplett leveranse etter kjøpekontrakten innebærer.

Kjøkken og baderomsinnredning medfølger i leveransen. Hvitevarer og innredning utover dette inngår ikke i leveransen.

Kjøpere må selv sørge for og bekoste eventuelt sparkling og maling over alle spikerhull i listverk.

Det kan forekomme rørføringer og sjakter i boligen som ikke er vist på tegning. Eventuelle mindre avvik gir ikke selger rett til å kreve prisavslag. Selger skal informere kjøper dersom det oppstår vesentlig avvik.

1:100-tegninger og denne beskrivelse med vedlegg gjelder foran salgsprospekt der det måtte være avvik. Dersom det er motstrid mellom leveransebeskrivelsen og tegninger skal leveransebeskrivelsen gå foran.

Det kan forekomme målestokkavvik ved trykking av salgsmaterialet, og prospektet må derfor ikke brukes for nøyaktig måltaking.

Alle opplysninger er gitt med forbehold om rett til endringer som er hensiktsmessige eller nødvendige (eksempelvis offentlige pålegg), og som ikke endrer den generelle standard og bruksverdi.

Partene kan kreve justering av det avtalte vederlag i henhold til bustadoppføringslovas regler om endringer og tilleggsarbeid. Endringer i lov eller forskrift eller nye offentligrettslige krav eller vedtak som gjelder for selgerens ytelse, anses som kjøperens forhold og kostnad, dersom selgeren ved avtaleinngåelsen ikke burde ha regnet med endringene. Dersom de nevnte endringer medfører økte kostnader for selger vil dette medføre en tilsvarende økning i det avtalte vederlaget for kjøper.

For andre endringer som ikke følger av avsnittet ovenfor forbeholder selger seg retten til å foreta endringer i materialvalg og konstruksjonsløsninger, samt foreta tilpasninger som er nødvendig etter hvert som tiltaket detaljprosjekteres uten forhåndsvarsel til kjøperne. Endringene skal ikke redusere byggets kvalitet eller vesentlig endre innholdet i prosjektet som sådan. Slike endringer gir ikke rett til prisjustering fra noen av partene.
Om det blir nødvendig å gjennomføre vesentlige endringer ut over de forannevnte bestemmelser, plikter selger å varsle kjøper om endringene uten ugrunnet opphold.

Ved økning av skatter, avgifter og gebyrer, herunder blant annet mva, tinglysingsgebyrer og dokumentavgift, i tiden mellom avtaleinngåelse og overtagelse vil kjøpers totale kostnader øke tilsvarende.

Videre tas det forbehold mot feil i prospekt og alle vedlegg

Gjennomgang av prosjektmateriell:
På grunn av at det er mye informasjon og detaljer i prospekt med vedlegg, anbefaler vi en grundig gjennomgang med oss av prospekt, leveransebeskrivelser, 1:100 tegninger, situasjonsplan, økonomisk plan og finansieringsplan. En slik gjennomgang vil sikre deg god innsikt i leveranse-omfanget og besvarelser på alle dine spørsmål.

Forbrukerinformasjon om kjøpetilbud:
Alle kjøpetilbud skal være skriftlige og oversendes signert via e-post eller leveres/sendes til selger/utbygger. Kjøpetilbudet må fylles ut grundig med all kontaktinformasjon, budsum, forhold om finansieringer er avklart m.m.

Forbrukerinformasjon etter avtaleinngåelse:
Etter avtaleinngåelse/aksept av kjøpetilbud fastsettes tidspunkt for kontraktsmøte. Ved kontraktsmøte undertegnes alle nødvendige dokumenter.

Deretter blir det gjennomført oppmeldingsmøte hvor alle mulige endringer og tilpasninger blir gjennomgått og avtalt.

Alle eventuelle tillegg og endringer avtales skriftlig mellom kjøper og selger/utbygger, hvor tillegg eller fradrag i pris fremgår. Alle tilleggs- og/eller endringsarbeider skal utføres av ByggTeam AS.

Ved overtagelse gjennomgås boligen av begge parter, hvor en overtagelsesprotokoll utfylles og undertegnes.

Ett års befaring:
Ett år etter overtagelse gjennomføres en kontrollbefaring. Eventuelle avvik eller mangler som avdekkes, blir utbedret deretter

Vedlegg:
Leveranseoversikt/romskjema
Plantegninger, 1.100.
Prisliste
Leveransebeskrivelse fra BoligPartner (Prosjekt)
Kjøpetilbud

Generelle forhold

Dette prospektet er ment som en orientering om byggeprosjektet og er ikke bindende for den detaljerte utformingen av bebyggelsen. Alle opplysninger er derfor gitt med forbehold om at utbygger kan foreta mindre endringer hvis dette skulle vise seg nødvendig eller ønskelig. Illustrasjoner og plantegninger som er benyttet i prospektet kan avvike fra virkelig bygg. 1:100-tegninger og prosjektets beskrivelse går foran dette prospektet der det måtte være avvik.

Byggemåte

Siden etableringen i 1993 har BoligPartner realisert nær 11 000 bolig- og hyttedrømmer for våre kunder. Våre hus og hytter leveres ikke i ferdige moduler eller elementer, men bygges ute på tomten. Trelastleverandøren vår produserer virke etter precut-metoden. Dette betyr at hver enkelt komponent vi benytter til å bygge ditt hjem eller din hytte, har en nøyaktig lengde, dimensjon og fasong når den fraktes ut til byggeplass. Precut-metoden gjør at presisjonen er høy og monteringen rask. BoligPartner har 54 salgskontorer og dekker nær sagt hele landet. De to siste årene har vi vært blant de 10 største leverandørene i Norge.

Parkering

Det anlegges 2 biloppstillingsplasser per leilighet. Det er mulighet for carport eller garasje mot tillegg.

Beskaffenhet/Tomtebeskrivelse

Flat tomt

Diverse

Bygg Team AS er stolt forhandler av BoligPartner leiligheter, hus og hytter i hele Hallingdal. Vi bruker egne lokale og godt kvalifiserte håndverkere til oppføring av prosjektboliger. Dette sikrer at jobben blir utført som avtalt, med godt håndverk og er en trygghet når du skal kjøpe bolig hos oss.

For mer informasjon om oss: www.byggteam-gol.no.

Litt om BoligPartner:
BoligPartner er en av Norges største boligbyggere, og vår 25 års erfaring er meget verdifull når vi bygger boliger. Det ligger mange gode opplevelser og store muligheter i en boligdrøm, og vi hjelper deg gjerne med å finne den optimale boligen for deg og din familie.
Vi har alle ulike behov. Noen ønsker en stor bolig med god plass til venner og familie, mens andre er foretrekker en mindre og praktisk bolig. For oss er det viktig å kunne tilby boliger for alle behov.
Vi ønsker å være din rådgiver på veien mot boligdrømmen. Husk også at alle våre boliger kan tilpasses, slik at du kan få en skreddersydd løsning som passer både tomten og dine ønsker/behov.
Les gjerne mer på: www.boligpartner.no

Vøllovegen , 3580 GEILO

Loading map...
Les mer om nabolaget

Flere boliger fra Bygg Team AS