1. byggetrinn utsolgt! Moderne og arealeffektive leiligheter på Svøo. Ta kontakt for info og visning av byggetrinn 2.

Svøovegen tomt 27, 3560 HEMSEDAL

Neste visning

Etter avtale

  • Enheter i prosjektet 4
  • Bruksareal (BRA) 47 - 65 m2
  • Energimerking B
  • Soverom 1 - 2

Gå til salgskontor

Bygg Team AS
post@byggteam-gol.no
Tlf: 32 07 44 11

Last ned

Bnr 90

Ferdigstillelse

Leilighet nr 2 vil kunne være klar vår 2019.

Fremdrift

Oppstart sommer 2018

Fasiliteter

Garasje/P-plass, Hage, Balkong/Terrasse, Turterreng, Utsikt, Sentralt

Prosjektbeskrivelse

Svøo Boligtun er et et nytt og spennende boligprosjekt på Svøo i Hemsedal med sentral beliggenhet og flott utsikt. Prosjektet vil totalt bestå av 14 nye boliger, fordelt på 3 stk firemannsboliger og 1 stk tomannsbolig.

Velkommen til Svøo Boligtun!

Beliggenhet

Svøo Boligtun ligger 5 km sør for Hemsedal sentrum, i et veletablert og rolig boligfelt med fantastisk utsikt mot Hydnefossen, Veslehorn, Storehorn og Totten. Det er ca 2 km til matbutikk, barnehage og skole på Ulsåk.

Innhold

Leilighetene har praktiske og arealeffektive planløsninger, med store vinduer og egen balkong/terrasse. Leilighetene leveres med moderne overflater, et stilrent kjøkken og bad. Det er en stor sportsbod praktisk plassert rett utenfor inngangsdøren. Hver leilighet vil også få sin egen "signaturfarge" på ytterdør.

Standard

Levereansebeskrivelse

Standard og byggemåte:
Materialer leveres av BoligPartner jfr. leveransebeskrivelse fra BoligPartner.

Boligen bygges iht. teknisk forskrift (TEK10) hvor det stilles strengere krav til isolasjon, tetthet, ventilasjon, radonsikring, tilgjengelighet, rør- og elektrisk opplegg m.m.

I tillegg utføres brann- og lydskiller iht. gjeldende krav og forskrifter.

Leveranseomfang:
I tillegg til leveransen spesifisert i leveransebeskrivelse fra BoligPartner, besørger vi (Bygg Team AS) også for levering av tomt med infrastruktur, grunnarbeid, isolert og radonsikret betongplate på mark, bunnledninger (vann, avløp og strøm inkl. påkoblingsavgifter), termostatstyrte varmekabler og overflater iht. vedlagte leveranseoversikt/romskjema.

Løs innredning som møbler, lamper og hvitevarer er ikke medregnet.

Innvendig leveranse

Dører og vinduer:
Innvendige dører er glatte hvitmalte dører, med hvitmalte karmer, utforinger og listverk.

I boligene leveres det 3-lags vinduer med superenergiglass med argongass fra Norgesvinduet. Vinduene er barne- og tyverisikre. Vindu og karm leveres hvitmalt med hvitfolierte utforinger.

Overflater og ustyr:
Se vedlagte leveranseoversikt/romskjema for overflater og utstyr.

Oppvarming og ildsted:
Det er beregnet varmekabler i gulv jfr. Leveranseoversikt.

Boligene leveres med pipe, ildsted og brannmur iht. tegning.

Valgmuligheter:
Ved kontraktsmøte vil det bli gjennomgått hvilke type endringer som kjøper har anledning til å få levert.

Alle tilleggs- og endringsleveranser skal utføres av Bygg Team og skal skriftlig avtales hvor eventuelt endring i pris fremgår.

Ventilasjon:
Det leveres separate ventilasjonsanlegg med høyeffektiv varmegjenvinning til hver bolig.

Rørleggerleveranse:
Rørleggerleveransen består av bunnledninger, opplegg for vann og avløp med utlufting og sanitærutstyr som nevnt i leveranseoversikt/romskjema. Røropplegg i brann- og lydskiller leveres i brannhemmende rør.

Elektrisk opplegg:
Det legges opp til skjult elektrisk anlegg med brytere og kontakter i hvit utførelse, og med antall punkt
iht. elektrostandarden NEK 400 – 2014.

Utvendige forhold

Tomt/uteplass og biloppstillingsplass:
Endelig tomteareal og matrikkelnummer oppgis så snart tomten er fradelt.

Det vil bli opparbeidet adkomstvei og biloppstillingsplasser, tomten blir utgravd og nødvendig oppfylt iht. ByggTeam AS sin vurdering. Det må forventes noe skjæring/fyllinger på tomten.

Deler deler av tomten vil fortsatt være naturtomt. Adkomstvei, biloppstillingsplass og gangsti blir gruset. Ellers noe utlagt matjord som tilsåes på berørt areal rundt bygget. Det må forventes noe ettersåing og raking.

Ytterligere opparbeidelse av tomten som eventuell ytterligere fylling, beplantning, steinmurer, asfaltering m.m. inngår ikke i leveransen.

Tomten styres av sameiet iht. vedtektene.

Carport-/garasjeplass inngår ikke i leveransen, men kan leveres som tilvalg ved forespørsel.

Regulering:
Boligen er regulert til boligformål.Reguleringsplan for Svøo Boligfelt III er gjeldende for området. Reguleringsplan med kart og bestemmelser kan lastes ned fra kommunens hjemmeside, eller utleveres av oss.

Eierforhold

Overtakelse:
Forventet byggetid er ca. 7 - 9 måneder etter oppstart av byggearbeidene, avhengig av oppstartstidspunktet.

Nærmere angivelse av overtagelsestidspunktet vil bli gitt i kjøpekontrakt.

Selger/utbygger forbeholder seg retten til å kunne kreve tidligere overtagelse enn avtalt i kontrakt.

Selger/utbygger sørger for å fremlegge midlertidig brukstillatelse ved overtagelse.

Eiendommen skal overleveres i byggerengjort stand (fjernet materialrester).

Sameie:
Svøo Boligtun blir organisert som et eierseksjonssameie iht. Eierseksjonsloven av 23. mai 1997.

Sameiet blir stiftet ved igangsetting, og første sameiermøte blir avholdt når boligene ferdigstilles.

Ved første sameiermøte velges formann og kasserer. Videre vil det bli drøftet hvilke tjenester som skal inngå i fellesutgiften.

Som kjøper av bolig/seksjon er man automatisk medlem i sameiet, og må forholde seg til sameiets vedtekter som følger vedlagt. Sameiet avholder årlig sameiermøte hvor det fremlegges regnskap og budsjett. Budsjett og regnskap utarbeides etter første sameiermøte.

Felleskostnadene blir fastsatt av sameiet. Normalt dekker fellesutgiften felles vedlikehold av tomten og byggene utvendig, brøyting og grusing, beplantning, felles forsikring etc. Eierne/beboerne avgjør hvilke tjenester som skal inngå i fellesutgiften. Det gjøres oppmerksom på at fellesutgiften kan variere over tid, avhengig av vedtak i sameiet.

Kjøper er forpliktet til å betale sin andel av eierseksjonssameiets felleskostnader.
Selger forplikter seg til å betale løpende fastsatte felleskostnader på evt. usolgte enheter.

Fellesutgiften fordeles iht. eierbrøken for boligene/seksjonene, som bestemmes av sameiet.

Hver leilighet/bolig blir tildelt endelig registerbetegnelse med eget seksjonsnummer og endelig adresse. Det tas forbehold om endringer i seksjonsnummer.

Det gjøres oppmerksom på at situasjonsplanene kan bli justert på grunn av nødvendige tiltak i forbindelse med gjennomføringen.

Betalingsbetingelser og omkostninger:
Omkostninger:
Det er lave omkostninger ved kjøp av nyoppført bolig.
Det betales dokumentavgift til staten på 2,5 % kun av andel tomteverdi (kr. 156.250,-).
Tinglysningsgebyr for skjøte kr. 525,-. I tillegg kommer kr. 525,- for hver pantobligasjon som skal tinglyses, samt kr 230,- i grunnbokutskrift.

Betalingsbetingelser:
10% av kontraktsinngåelse,
23% av kjøpesum når byggearbeidene settes i gang,
33% av kjøpesum ved «tett bygg»,
34% resterende del av kjøpesum ved overtagelse.

Kontantbeløpet ved kontraktsinngåelse er å regne som forskudd. Forskuddsbeløpet skal betales uten forbehold av noe slag. Kjøper kan ikke på noen måte disponere over beløpet etter innbetaling. Forskuddsbeløpet disponeres av selger fra det tidspunkt beløpet er innbetalt og renter på beløpet tilfaller selger. Det kan ikke tas pant i kjøpt eiendom på forskuddsbeløpet.
Selger/utbygger stiller bankgarantier ovenfor kjøper iht. Bustadoppføringslova.

Det er faste priser ved salg av prosjekterte boliger, og derav "førstemann til mølla" prinsippet. Det blir ikke gjennomført budrunde ved slike salg.

Selger forbeholder seg retten til å justere pris på usolgte enheter.

Selger/utbygger engasjerer megler eller advokat til å forestå det økonomiske oppgjøret mellom kjøper og selger/utbygger (klientkonto), samt til å forestå overskjøting av boligene/seksjonene.

Økonomi:
Prisene er gjenstand for prisstigning frem til den 15. i måneden trearbeidene påbegynnes, iht. SSB byggekostnadsindeks for boliger i tre i alt.

Tilkoblingsavgifter:
Alle tilkoblingskostnader til vei, vann, avløp og strøm er innberegnet i prisen.
Eventuell tilkobling av Internett/breiband må besørges og betales av kjøper. Videre må kjøper dekke eventuelle innbetalinger til velforeningen i feltet for opparbeidelse av leikeplasser, postkassestativ etc.

Faste kostnader:
Kjøper må påregne utgifter til kommunale avgifter, forsikring, strømforbruk, vedlikehold, brøyting og grusing, felleskostnader til sameiet m.m.

Heftelser:
For heftelser og servitutter som er tinglyst på eiendommen, vises til grunnboksutskrift. Interessentene må selv undersøke underliggende dokumenter som synes å være av interesse.

Eventuelle pantobligasjoner blir slettet ved overskjøting av boligen/seksjon til kjøper.

Kjøper aksepterer at det på eiendommen kan påheftes servitutter/erklæringer som måtte bli påkrevd av offentlig myndighet, deriblant erklæringer som regulerer drift og vedlikehold av fellesområder i feltet samt energi og røranlegg. Kontakt oss for ytterligere informasjon.

Det gjøres oppmerksom på at sameiet har legalpant (lovbestemt pant) i seksjon tilsvarende folketrygdens grunnbeløp for felleskostnader og andre krav som skriver seg fra sameieforholdet.

Generelle forhold

Lovverk og forskrifter:
Boligen oppføres iht. Plan- og Bygningsloven og ny teknisk forskrift hvor det er strengere krav til tetthet, rørlegger, elektrisk opplegg, ventilasjon, isolasjon og tilgjengelighetskrav.

Salget og kontrakten gjennomføres med basis i Bustadoppføringslova av 13. juni 1997 ved forbrukerkjøp. Selger stiller Bankgarantier til kjøper iht. Bustadoppføringslova.

Ved kjøp som ledd i næring, reguleres salgene og kontraktene av Avhendingslova av 3. juli 1992

Selgers/utbyggers forbehold:
Selger/utbygger tar følgende forbehold om:
kunne justere prisen på usolgte enheter,
kreve tidligere overtagelse enn avtalt i kontrakt,
ferdigstille utomhusareal når det er hensiktsmessig, dog senest 12 mnd. etter overlevering av siste boenhet.

Avbestilling:
Kjøp etter bustadoppføringslova innebærer en avbestillingsrett for kjøper. Dersom denne retten benyttes vil kjøper bli holdt ansvarlig for selgers merkostnader og tap som følge av avbestillingen. Kontakt oss for nærmere informasjon om avbestilling.

Bestilte endrings- og tilleggsarbeider skal allikevel betales i slike tilfeller i sin helhet.

Kjøpers undersøkelsesplikt:
Kjøper har selv ansvaret for å sette seg inn i prosjektbeskrivelse med vedlegg, reguleringsplaner, leveransebeskrivelse og annen dokumentasjon som kjøper har fått tilgang til. Kjøper har ingen rett til å reklamere på grunnlag av forhold som kjøper er blitt gjort oppmerksom på, eller som kjøper på tross av denne oppfordring har unnlatt å sette seg inn i. Kjøper oppfordres til å ta kontakt med selger/utbygger dersom noe er uklart, og det presiseres at det er viktig at slike avklaringer finner sted før bindende avtale om kjøp av bolig inngås.

Diverse:
Kjøper gjøres oppmerksom på at alle skisser, frihånds- og oversiktstegninger i perspektiv, illustrasjoner, 3D plan, annonser, bilder og planer er foreløpige og utformet for å illustrere prosjektet, og avvik må forventes.

Dette materialet vil også inneholde detaljer – eksempelvis beplantning, innredning, møbler, tekst, farger og andre ting – som ikke inngår i den ferdige leveransen, og er ikke å anse som en del av avtalevilkårene for kjøpet. Slike avvik kan ikke påberopes som mangel fra kjøpers side.

Beskrivelser (tekst) i prospekt, leveranseoversikt/romskjema og BoligPartners leveransebeskrivelse angir hvilken teknisk standard prosjektet leveres med, samt foreløpig angi hva komplett leveranse etter kjøpekontrakten innebærer.

Kjøkken og baderomsinnredning medfølger i leveransen. Hvitevarer og innredning utover dette inngår ikke i leveransen.

Kjøpere må selv sørge for og bekoste eventuel sparkling og maling over alle spikerhull i listverk.

Det kan forekomme rørføringer og sjakter i boligen som ikke er vist på tegning. Eventuelle mindre avvik gir ikke selger rett til å kreve prisavslag. Selger skal informere kjøper dersom det oppstår vesentlig avvik.

1:100-tegninger og denne beskrivelse med vedlegg gjelder foran salgsprospekt der det måtte være avvik. Dersom det er motstrid mellom leveransebeskrivelsen og tegninger skal leveransebeskrivelsen gå foran.

Det kan forekomme målestokkavvik ved trykking av salgsmaterialet, og prospektet må derfor ikke brukes for nøyaktig måltaking.

Alle opplysninger er gitt med forbehold om rett til endringer som er hensiktsmessige eller nødvendige (eksempelvis offentlige pålegg), og som ikke endrer den generelle standard og bruksverdi.

Partene kan kreve justering av det avtalte vederlag i henhold til bustadoppføringslovas regler om endringer og tilleggsarbeid. Endringer i lov eller forskrift eller nye offentligrettslige krav eller vedtak som gjelder for selgerens ytelse, anses som kjøperens forhold og kostnad, dersom selgeren ved avtaleinngåelsen ikke burde ha regnet med endringene. Dersom de nevnte endringer medfører økte kostnader for selger vil dette medføre en tilsvarende økning i det avtalte vederlaget for kjøper.

For andre endringer som ikke følger av avsnittet ovenfor forbeholder selger seg retten til å foreta endringer i materialvalg og konstruksjonsløsninger, samt foreta tilpasninger som er nødvendig etter hvert som tiltaket detaljprosjekteres uten forhåndsvarsel til kjøperne. Endringene skal ikke redusere byggets kvalitet eller vesentlig endre innholdet i prosjektet som sådan. Slike endringer gir ikke rett til prisjustering fra noen av partene.
Om det blir nødvendig å gjennomføre vesentlige endringer ut over de forannevnte bestemmelser, plikter selger å varsle kjøper om endringene uten ugrunnet opphold.

Ved økning av skatter, avgifter og gebyrer, herunder blant annet mva., tinglysingsgebyrer og dokumentavgift, i tiden mellom avtaleinngåelse og overtagelse vil kjøpers totale kostnader øke tilsvarende.

Videre tas det forbehold mot feil i prospekt og alle vedlegg.

Gjennomgang av prosjektmateriell:
På grunn av at det er mye informasjon og detaljer i prospekt med vedlegg, anbefaler vi en grundig gjennomgang med oss av prospekt, leveransebeskrivelser, 1:100 tegninger, situasjonsplan, økonomisk plan og finansieringsplan. En slik gjennomgang vil sikre deg god innsikt i leveranseomfanget og gi svar på de fleste spørsmål.

Forbrukerinformasjon om kjøpetilbud:
Alle kjøpetilbud skal være skriftlige og oversendes signert via e-post eller leveres/sendes til selger/utbygger. Kjøpetilbudet må fylles ut grundig med all kontaktinformasjon, budsum, forhold om finansieringer er avklart m.m.

Forbrukerinformasjon etter avtaleinngåelse:
Etter avtaleinngåelse/aksept av kjøpetilbud fastsettes tidspunkt for kontraktsmøte. Ved kontraktsmøte undertegnes alle nødvendige dokumenter.

Deretter blir det gjennomført oppmeldingsmøte hvor alle mulige endringer og tilpasninger blir gjennomgått og avtalt.

Alle eventuelle tillegg og endringer avtales skriftlig mellom kjøper og selger/utbygger, hvor tillegg eller fradrag i pris fremgår. Alle tilleggs- og/eller endringsarbeider skal utføres av ByggTeam AS.

Ved overtagelse gjennomgås boligen av begge parter, hvor en overtagelsesprotokoll utfylles og undertegnes.

Ett års befaring:
Ett år etter overtagelse gjennomføres en kontrollbefaring. Eventuelle avvik eller mangler som avdekkes, blir utbedret deretter

Generelle forhold

Visning på tomten og gjennomgang av prospektet etter avtale.

Svøovegen tomt 27, 3560 HEMSEDAL

Loading map...
Les mer om nabolaget

Flere boliger fra Bygg Team AS