Nye byggeregler – hva betyr de for deg?

Sommeren 2015 kom nye byggeregler som gjør at du kan sette i gang en rekke byggeprosjekter uten å søke. Målet er at det skal bli enklere, billigere og raskere for deg å bygge på tomta di.

Er du kjent med de nye byggereglene? For fra 1. juli 2015 kan du blant annet sette opp en garasje på inntil 50 kvadratmeter eller et tilbygg på 15 kvadratmeter uten at du trenger å be om tillatelse fra kommunen du bor i først. Forenklingen av reglene gir deg mer frihet til å bygge, men du får også mer ansvar. Du må selv sørge for at det du ønsker å bygge er i tråd med lovverket. 

Direktoratet for byggkvalitet gir deg nyttig informasjon om byggereglene. De har også veiledere som hjelper deg å finne ut om du slipper å søke, eller om du må sende en byggesøknad til kommunen din.

Kort om de nye reglene

Her kommer informasjon om tiltak du kan bygge uten søknad:

Frittliggende bygning inntil 50 m2

Frittliggende bygning på bebygd eiendom på inntil 50 m2 med minimum 1,0 meters avstand fra nabogrensen, kan settes i gang uten søknad. Det forutsettes at:

  • Bygningen brukes som for eksempel garasje, uthus, verksted, hobbybod, skrivestue, veksthus eller dukkestue.
  • Maksimal mønehøyde er 4,0 meter og gesimshøyde er 3,0 meter målt fra ferdig planert terrengs gjennomsnittsnivå rundt bygningen.
  • Bygningen må være i én etasje og kan ikke underbygges med kjeller.
  • Bygningen kan ikke inneholde beboelsesrom som kjøkken, stue, soverom, våtrom eller brukes til overnatting.

Vegloven har bestemmelser om for eksempel avkjøring, frisiktsoner og avstand som må følges. Tiltaket kan ikke oppføres i byggeforbudssonen etter jernbaneloven § 10. Bygningen må heller ikke plasseres over vann- og avløpsledninger. Du er selv ansvarlig for å skaffe oversikt over ledninger som finnes på din eiendom.

Tilbygg inntil 15 m2

Fra 1. juli 2015 er det ikke nødvendig å søke om å oppføre tilbygg på inntil 15 m2. Slike tilbygg skal ikke inneholde rom for varig opphold og må ha en avstand fra nabogrense på minimum 4,0 meter. Eksempler på tilbygg som er unntatt søknadsplikten er for eksempel veranda, åpent overbygget inngangsparti eller ved- og sykkelbod. Det må også her tas hensyn til vegloven og jernbanelovens bestemmelser.

Snakk med naboen din

Med de nye byggereglene, kan du altså sette i gang en rekke byggeprosjekter uten å søke kommunen. Da er det heller ikke nødvendig å varsle naboen. Likevel er det alltid lurt å si ifra om hva du skal gjøre før du setter i gang, det setter sikkert naboen din stor pris på.

Fortsatt søknadspliktig

Selv om reglene gjør at du kan bygge mer uten å søke, er det fortsatt slik at det må søkes hvis f.eks:

  • Garasjen planlegges i kombinasjon med boenhet
  • Mønehøyden på garasjen er på over 4 meter
  • Gesimshøyden er over 3 meter
  • Gammel garasje må rives – hovedregelen er at rivning fortsatt er søknadspliktig
  • Garasjen ligger inntil/nær vei, dette krever dispensasjon fra Vegloven § 29
  • Eiendommen er ikke regulert, dette krever dispensasjon